STADE "OP BIIRK"

33, rue d'Uebersyren L-6930 Menster

Neien Syntheteschen Terrain

Am Kader vun den Feierlechkeeten vum 75. Anniversaire vum FC Syra Menster gouf den 10. August 2013 den neien Syntheteschen Terrrain ageweiht.

Stade "Op Biirk"

Agelaut gouf den  Stade " Op Biirk" den 15. Dezember 2001 mam Gronnsteen.
D'Aweihung war den 13. Juni 2003