Comité

Président

WALENTINY Nico

621 709 220

Vize-Président

MATHEY Jos

621 275 336

Vize-Président

BRENDEL Mike

621 158 943

Secretaire

WALENTINY Nico

621 709 220

Caissière

JANKOWOY Mick

621 526 992

Trésorier

LUX Gerard

621 420 924

Member

ALVES Manuel

621 723 085

Member

BILLA Thierry

661 794 918

Member

NOTHUM Eric

621 410 916

Member

PERREIRA Miguel

621 428 594

Member

SINNER Rhett

.

Member

WEBER Albert

621 711 476

.

Member

WEBER Antoinette

691 815 184

.

Member

WEBER Tun

621 222 261

Op der Generalversammlung vum F.C. Syra Mensdorf den 29-06-2018 ass den Rhett Sinner zum Eihrenpräsident ernannt gin.

Den Rhett war Präsident vum F.C. Syra Mensdorf vun 1996 bis 2015 an ass nach emmer aktiv am Comité.